لیست وبلاگ های مفید در برجیس

http://insta-dashboard.blogfa.com/post/31

http://agilhealth.rozblog.com/post/37/berjismed-lumbar-belt.html

http://yaraplusagency.parsiblog.com/Posts/22/%d9%87%d8%b1+%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87+%da%a9%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%aa%d9%86%da%af%d9%8a+%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84+%d9%86%d8%ae%d8%a7%d8%b9%d9%8a+%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86+%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af/

http://agilhealth.rozblog.com/post/37/berjismed-lumbar-belt.html

http://enkiduart.blogfa.com/post/32

http://shayan72.rozblog.com/post/4/training-to-treat-flat-feet.html

http://wwwdogshelter.parsiblog.com/Posts/17/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a+%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%b3%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%ac%d9%87+%d8%a8%d8%a7+%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%d9%8a/

http://insta-dashboard.blogfa.com/post/37

http://agilhealth.rozblog.com/post/44/plica-syndrome.html

http://yaraplusagency.parsiblog.com/Posts/28/%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b2+(Lordosis)+%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa+%d9%88+%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87+%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/

https://www.reddit.com/user/ghamarymahdiye/comments/xr5ga2/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%DA%86_%D9%BE%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/

https://ghamary.farsiblog.com/1401/07/07/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/

http://mahdiyegh.allblog.ir/post/5

https://omigo.ir/post/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DA%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6nbk

http://enkiduart.blogfa.com/post/37

http://mahdiyegh.allblog.ir/post/6

https://ghamary.farsiblog.com/1401/07/07/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/

https://www.reddit.com/user/ghamarymahdiye/comments/xr5nz7/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C/

https://omigo.ir/post/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6nbl

http://enkiduart.blogfa.com/post/38

http://mahdiyegh.allblog.ir/post/7

https://ghamary.farsiblog.com/1401/07/07/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88/

http://enkiduart.blogfa.com/post/40

http://mahdiyegh.allblog.ir/post/8

https://virgool.io/@ghamarymahdiye/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-vya5kk9duoce

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.